Št. objave Naslov
1039. Pravilnik o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri
1040. Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
1041. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1042. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1043. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brežice
1044. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1045. Statut Občine Dobrepolje
1046. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008
1047. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1048. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, morfološka enota 4a/1 Videm
1049. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru
1050. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Podlehnik