Št. objave Naslov
997. Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Upravnega sodišča ter sklepa Občinskega sveta Občine Tržič
998. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano
999. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina
1000. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami
1001. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bistrica ob Sotli
1002. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bistrica ob Sotli
1003. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1004. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
1005. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Črna na Koroškem
1006. Odlok o dopolnitvah Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Črna na Koroškem
1007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanju javne gospodarske službe v Občini Črna na Koroškem
1009. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2008
1010. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem
1011. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
1012. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 400, k.o. Grosuplje naselje
1013. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas (parc. št. 973/5, 974/10, 974/11)
1014. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
1015. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode
1016. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in okoljskega poročila
1017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
1018. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Poljčane
1019. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Razkrižje
1020. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
1021. Sprememba Statuta Občine Straža
1022. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
1023. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008
1024. Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
1025. Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za leti 2007 in 2008
1026. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1027. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
1028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
1029. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1030. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
1031. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
1032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
1033. Odlok o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
1034. Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1035. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008
1036. Pravilnik o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale
1037. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2008
1038. Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2008