Št. objave Naslov
983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B)
984. Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
985. Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji
986. Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
987. Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov
988. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna
989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
990. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
991. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
992. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
993. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
994. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni lastnini
995. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2007
996. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Trebnje