Št. objave Naslov
831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-I)
832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-B)
833. Sklep o priznanju Kosova kot neodvisne in suverene države
834. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
835. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
836. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
837. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
838. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
839. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
840. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008
841. Sklep o soglasju k Spremembi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
842. Sklep o soglasju k Dopolnitvi Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
843. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
844. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Mirni v Občini Sevnica
845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
846. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
847. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2008)
848. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
849. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Libertas, ustanove za politično kulturo
850. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Humanitarna ustanova Ptički brez gnezda
851. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
852. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2008
853. Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravniške zbornice Slovenije
854. Sprememba Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
855. Dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008
857. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2008
858. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci
859. Sklep o ukinitvi statusa dela javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje (parc. št. 158/11, 157/8, 157/9, 157/10 in 163/6)
860. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2008
861. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2009
862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Industrijska cona Godovič
863. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
864. Sklep o ukinitvi javnega dobra
865. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava
866. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Tomažu Ertlu
867. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
868. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje
869. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
870. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno
871. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
872. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
873. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
874. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod
875. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana
876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Videm ob Ščavnici”
877. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
878. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje januar–junij 2008
879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
880. Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
881. Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike
882. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev
883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
884. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dehidriranem konzerviranem mleku
885. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. januarja 2008 dalje
886. Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov