Št. objave Naslov
776. Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil
777. Uredba o ukrepih za prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne pese v Republiki Sloveniji
778. Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh
779. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008
780. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
781. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja BALET
782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
783. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2007
784. Splošni akt o določitvi geografskih območij za digitalno televizijsko radiodifuzijo
785. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
786. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
787. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
788. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
789. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
790. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
791. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
792. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Cirkulan)
793. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta – OPN Občine Cerknica
794. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno
795. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
796. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd
797. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2008
798. Obvezna razlaga 7. člena – zadnjega odstavka pod naslovom „Horizontalni in vertikalni gabariti” Odloka o zazidalnem načrtu »Nad Dolinsko cesto« v Kopru
799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
800. Obvezna razlaga drugega odstavka 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Uradni list RS, št. 86/04)
801. Odlok o spremembi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
802. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008
803. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
804. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2008–2013
805. Odlok o občinskih taksah v Občini Sežana
806. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
807. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
808. Letni izvedbeni program kulture Občine Sežana za leto 2008
809. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
810. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba
811. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008
812. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka
813. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
814. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2008
815. Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora (Uradni list RS, št. 81/04) na območju občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje I – 1. faza in Kapucinsko predmestje II
816. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič
817. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
818. Statut Občine Veržej
819. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Veržej
820. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče
821. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
822. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora
823. Sklep o imenovanju nove članice nadzornega odbora
824. Cenik daljinskega ogrevanja
825. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave
826. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
827. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
828. Odlok o razglasitvi enote dediščine Mokronog – Stolp (EŠD: 11233) za kulturni spomenik lokalnega pomena
829. Odlok o razveljavitvi Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe
830. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika ter prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja