Št. objave Naslov
60. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
61. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2006
62. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad
63. Sklep o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta območja S3/c – Kojina
64. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru
65. Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško
66. Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško
67. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
68. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
69. Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin
70. Odlok o gospodarskih javnih službah
71. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane
72. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
73. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov
74. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o prispevku za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič
75. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
76. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Treh kraljih na območju Občine Slovenska Bistrica
77. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Rogli na območju Občine Slovenska Bistrica
78. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
79. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
80. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
81. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik
82. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
83. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
84. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«
85. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
86. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
87. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki
88. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi
89. Sklep o razveljavitvi Sklepa o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi
90. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
91. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007
92. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2008
93. Popravek Pravilnika o formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in male otroke