Št. objave Naslov
640. Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
641. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
642. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena
643. Pravilnik o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča
644. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008
645. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
646. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje
647. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca
648. Odločba o ustavnih pritožbah glede izvedbe volitev v 18. volilni enoti za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet
649. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
650. Poročilo o gibanju plač za december 2007
651. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara)
652. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
653. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
654. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
656. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica
657. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
658. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2008
659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
661. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«
662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
663. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
664. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
665. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah
666. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto
667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni
668. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica
669. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik
670. Odlok o turistični taksi v Občini Pivka
671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
673. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
674. Odlok o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče
675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
676. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik
678. Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Škofljica
679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
680. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije