Št. objave Naslov
554. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)
555. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A)
556. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B)
557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H)
558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
559. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
561. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
562. Odredba o določitvi organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, prek katerih se lahko uvaža in izvaža določeno blago
563. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
564. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002
565. Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
566. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova
567. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Domajinci
568. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
569. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
570. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
571. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti
572. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, za območje Občine Poljčane
573. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela