Št. objave Naslov
455. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
456. Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil
457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
458. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007
459. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
460. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o visokem šolstvu
461. Odločba o zavrnitvi pritožbe
462. Sklep o razpisu naknadnih in ponovnih volitev članov državnega sveta
463. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
464. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008
465. Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena
466. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 185/3 v k.o. Grosuplje – naselje
467. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 16 Kamniška Bistrica – del
468. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
469. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije
470. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi Občine Metlika
471. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
472. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentrupert za leto 2008
473. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje – sever
474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
475. Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja
476. Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
477. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
478. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad
479. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1400/11, k.o. Virštanj za nepremičnino parc. št. 700/2, k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
480. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 639/2, 640/1 in 644/2, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
481. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
482. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
483. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje S 8a Tržišče
484. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi