Št. objave Naslov
425. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji
426. Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za konkurenčnost
427. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2008
428. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove USTANOVA – FUNDACIJA LADKO KOROŠEC
429. Odlok o poimenovanju ulice »Pod letališčem«
430. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
431. Odlok o glasilu Občine Ilirska Bistrica
432. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
433. Pravilnik o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
434. Spremembe Statuta Občine Mirna Peč
435. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008
436. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2008
437. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane
438. Sklep o izdaji soglasja k odpisu osnovnih sredstev v uporabi Občine Poljčane za leto 2007
439. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2008
440. Sklep o ukinitvi javnega dobra
441. Odlok o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci
442. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
443. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
444. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
445. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2008
446. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2008
447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2006
448. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici
449. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica
450. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
451. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
452. Popravek Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2008
453. Popravek Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno
454. Popravek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica