Št. objave Naslov
5714. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C)
5715. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)
5716. Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
5717. Odlok o oskrbi s pitno vodo
5718. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
5719. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
5720. Ugotovitveni sklep o razrešitvi članice občinskega sveta
5721. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2009
5722. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2009
5723. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
5724. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Mejca
5725. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2009
5726. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2009
5727. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009
5728. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
5729. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5730. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2009
5731. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč za leto 2009
5732. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2009
5733. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–marec 2009
5734. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto
5735. Odlok o spremembah proračuna Občine Polzela za leto 2009
5736. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2009
5737. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža
5738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba
5739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – SP/3
5740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah
5741. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2009
5742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2007
5743. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2009
5744. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar–marec 2009
5745. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko - Tabor, Vrtec Tabor
5746. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5747. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja