Št. objave Naslov
5394. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
5395. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5396. Navodilo o spremembah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
5397. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2009 do 15. 7. 2009
5398. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
5399. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku
5400. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
5401. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
5402. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
5403. Odlok o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču Straža
5404. Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled
5405. Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
5406. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2009
5407. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009
5408. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
5409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II
5410. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009
5411. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava
5412. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2009
5413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
5414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal
5415. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2007
5416. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2009
5417. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
5418. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen
5419. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2009
5420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj
5421. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5422. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5423. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009
5424. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
5425. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
5426. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5427. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008 – II
5428. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2009
5429. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2009
5430. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2009
5431. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v obdobju januar–marec 2009
5432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008
5433. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
5434. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica
5435. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
5436. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5437. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna
5438. Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
5439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
5440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5441. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
5442. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Postojna
5443. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5444. Sklep o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni
5445. Sklep o razveljavitvi Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
5446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
5447. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
5448. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Sežana za leto 2008
5449. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009
5450. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
5451. Odlok o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami
5452. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2009
5453. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2009
5454. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2010
5455. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009
5456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
5457. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009
5458. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
5459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče
5460. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
5461. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5462. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2009
5463. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5464. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2009
5465. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
5466. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2009
5467. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2009
5468. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Železniki