Št. objave Naslov
5335. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
5336. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 25/06)
5337. Odločba o delni ugotovitvi neustavnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o sodniški službi
5338. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 14. člena in drugi odstavek 14.a člena Zakona o gasilstvu nista v neskladju z Ustavo
5339. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
5340. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2009
5341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
5342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt
5343. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009
5344. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2009
5345. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA29 – Grajska vas - Poljane
5346. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
5347. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5348. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lahovna – del
5349. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno - Ložnica
5350. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak
5351. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
5352. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
5353. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2008
5354. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Kuzma
5355. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2009
5356. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2009
5357. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2009
5358. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
5359. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2009
5360. Razveljavitev Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kuzma
5361. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks
5362. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007
5363. Sklep o začasnem financiranju Občine Škocjan v obdobju januar–marec 2009
5364. Sklep o cenah najemnin za zemljišča za leto 2009
5365. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2009
5366. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5367. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v ureditvenem območju z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
5368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
5369. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem
5370. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5371. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2008
5372. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2009
5373. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
5374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi seznama upravičencev za vračilo vloženih sredstev v telekomunikacijsko omrežje
5375. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2009
5376. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
5377. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2009
5378. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
5379. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2009
5380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2008
5381. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2009
5382. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
5383. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini Štore
5384. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2008
5385. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5386. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leti 2009 in 2010
5387. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
5388. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1
5389. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za leto 2009
5390. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora
5391. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvü Általános Iskola Dobronak
5392. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stranska vas
5393. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje