Št. objave Naslov
335. Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
336. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
337. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
338. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2008
339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
341. Odločba o izdaji soglasja k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove: Ustanova Humanitarna fundacija Mercator
342. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
343. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
344. Sklep o vrstah in obliki računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
345. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2008
346. Slovenski računovodski standard 34 (2008) – Računovodske rešitve v zadrugah
347. Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
348. Pravilnik za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Brežice
349. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
350. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2006
351. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje
352. Sklep o izračunu nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2008
353. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013
354. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata
355. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca
356. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija
357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
359. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče
360. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2008
361. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2009
362. Sklep o višini tarifnih postavk
363. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
364. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2008
366. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
367. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Sušilnica«
368. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica
369. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
370. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem Vrtcu Šmarje pri Jelšah za leto 2008
371. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
372. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
373. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
374. Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v srednje šole
376. Sklep o usklajenih višinah otroških dodatkov v Republiki Sloveniji v letu 2008
377. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami