Št. objave Naslov
4966. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
4967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
4968. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov
4969. Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
4970. Register biocidnih proizvodov
4971. Sklep o zavrženju pobude
4972. Popravni sklep
4973. Popravni sklep
4974. Sklep o spremembah in dopolnitvah Liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
4975. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
4976. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
4977. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008
4978. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
4979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
4980. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
4981. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
4982. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Kope
4983. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«
4984. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008
4985. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij s točo 15. avgusta 2008
4986. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š6S1/2, Š5S1, Š6Z3 – Poljana
4987. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč
4988. Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah
4989. Popravek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«