Št. objave Naslov
4958. Letni program statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)
4959. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
4960. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4961. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4962. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
4963. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2008
4964. Popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogatec
4965. Tehnični popravek Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna