Št. objave Naslov
4847. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009
4848. Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje
4849. Odlok o razglasitvi Filharmonije v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
4850. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
4851. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Palm Beachu
4852. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Palm Beachu
4853. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Miami Beachu
4854. Odločba o imenovanju dr. Boštjana Tratarja za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4855. Odločba o imenovanju Roberta Marolta za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4856. Odločba o imenovanju Ane Pešec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4857. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
4858. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
4859. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
4860. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
4861. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem
4862. Sklep o dopolnitvi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
4863. Sklep o dopolnitvi Sklepa o kreditnih zavarovanjih
4864. Navodilo o dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
4865. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2008
4866. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov
4867. Sklep o določitvi nove višine stroškov za opravljanje strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
4868. Tarifa Združenja SAZAS za reproduciranje avtorskih del s področja glasbe na fonograme in videograme
4869. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
4870. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč »Industrijsko poslovna cona Brezina«
4871. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«
4872. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Otok I
4873. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008
4874. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
4875. Sklep o določitvi najemnih cen nepremičnin, ki so v lasti Občine Črna na Koroškem
4876. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje enote VS8/6-5 Selo
4877. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje
4878. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Grosuplje
4879. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja MS 2/1 Selo
4880. Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer
4881. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini na domu
4882. Sklep o soglasju k povečani ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer
4883. Cenik storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova
4884. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
4885. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
4886. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem
4887. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica
4888. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in dodatni program OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
4889. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
4890. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje ŠL-01-PI HERZ
4891. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2008
4892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 3
4893. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
4894. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake
4895. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN« Ločica III
4896. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2009
4897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
4898. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2009
4899. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
4900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
4901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec
4902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
4903. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav
4904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
4905. Sklep o stroških preizkusa iz zdravstvenih vsebin za zdravilce
4906. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina