Št. objave Naslov
4771. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
4772. Sklep o imenovanju ministrov
4773. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008
4774. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2009
4775. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Kokri v Mestni občini Kranj od sotočja Rupovščice in Kokre do mostu na cesti Staneta Žagarja
4776. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
4777. Uredba o spremembah Uredbe o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin
4778. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti stavbnih v kmetijska zemljišča in določitev izvršitve odločbe
4779. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4780. Odločba o ugotovitvi, da je bila prva alineja drugega odstavka 45.b člena Zakona o azilu v neskladju z Ustavo, da je prva alineja drugega odstavka Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo in o zavrtnitvi ustavne pritožbe
4781. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo
4782. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4783. Odločba o razveljavitvi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani
4784. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008
4785. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
4786. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4787. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4788. Sklep o znesku državne pokojnine
4789. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
4790. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4791. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
4792. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. februarja 2008
4793. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
4794. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji
4795. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans
4796. Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
4797. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled
4798. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled
4799. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
4800. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
4801. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 866/4 k.o. Bled
4802. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
4803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec
4804. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4805. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje
4806. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Gorje
4807. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Gornji Petrovci
4808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
4809. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
4810. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2009
4811. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4812. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
4813. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
4814. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4815. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora in ustanovitvi predkupne pravice na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
4816. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4348/2, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o prodaji nepremičnine parc. št. 4348/2, k.o. Raka
4817. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4364/4, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 1657/3, parc. št. 1659/2, parc. št. 1653/4 in parc. št. 1653/6, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4818. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 599/2, k.o. Dobrova ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 434/18, parc. št. 434/19 in parc. št. 434/20, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4819. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 779/3 in parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4820. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Brezje–Selce–Volovnik in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4821. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Volovnik in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4822. Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Podulce–Felicijan in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4823. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1091/7, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4824. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1703/5, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4825. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2042/7, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4826. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 416/11, parc. št. 627/4 in parc. št. 627/10, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4827. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Log - Dragomer
4828. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2008
4829. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti
4830. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela
4831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem darilu občine staršem novorojencev
4832. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
4833. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
4834. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna
4835. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2008
4836. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2008
4837. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
4838. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
4839. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Kolenov graben«
4840. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
4841. Odlok o občinskem podrobnem načrtu čistilna naprava Dolenja vas v Občini Ribnica
4842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7 – S11) (sprememba 2008)
4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka
4844. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
4845. Sklep o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
4846. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora