Št. objave Naslov
4724. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
4725. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
4726. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
4727. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
4728. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
4729. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
4730. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4731. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4732. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4733. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4734. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
4735. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Frankfurtu na Majni
4736. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Frankfurtu na Majni
4737. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu
4738. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
4739. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
4740. Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
4741. Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij
4742. Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
4743. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini
4744. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
4745. Dopolnitev sodnega reda
4746. Seznam o dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
4747. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4748. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Zazidalni načrt center Zreč
4749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008
4750. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
4751. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2010
4752. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Cerknica
4753. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o izgradnji zadrževalnikov Razori in Brezje, predvidenih v dopolnjenem osnutku državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, ki ga je pod številko projekta 5872, izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Ljubljana
4754. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje morfološke enote LN Sa2 Železniška postaja
4755. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
4756. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij
4757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
4758. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008
4759. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal
4760. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega kanala Trata
4761. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008
4762. Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič
4763. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tržič
4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Tržič
4765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinski redarski službi v Občini Tržič
4766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič
4767. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4768. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
4769. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov
4770. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta