Št. objave Naslov
4692. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)
4693. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B)
4694. Zakon o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-E)
4695. Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-C)
4696. Odločba o imenovanju Barbare Knific za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju
4697. Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist
4698. Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja
4699. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008
4700. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
4701. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
4702. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4703. Poročilo o gibanju plač za september 2008
4704. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4705. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
4706. Obvezna razlaga šeste alineje 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
4707. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4708. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
4709. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd
4710. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2008 – rebalans
4711. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4712. Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
4713. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina
4714. Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec
4715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2007
4716. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
4717. Odlok o preoblikovanju Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice v Javni nepremičninski zavod Občine Slovenske Konjice
4718. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »VBM«
4719. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
4720. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
4721. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (uradno prečiščeno besedilo)
4722. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
4723. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki