Št. objave Naslov
4576. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
4577. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
4578. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1)
4579. Sklep o potrditvi izvolitve poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament
4580. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4581. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4582. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4583. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4584. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
4585. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
4586. Sklep o razrešitvi predsednika Državne revizijske komisije
4587. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika/-co Državne revizijske komisije
4588. Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
4589. Uredba o državnem prostorskem načrtu za bioplinsko napravo na Cvenu v Občini Ljutomer
4590. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
4591. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
4592. Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006
4593. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
4594. Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
4595. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
4596. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
4597. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
4598. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
4599. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije
4600. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe
4601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
4602. Sklep o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih
4603. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«
4604. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
4605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna
4606. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
4607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
4608. Odlok o spremembah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj
4609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
4610. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
4611. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4612. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova
4613. Sklep o začetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Golte
4614. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Ljutomer na naslednjega kandidata
4615. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2008
4616. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
4617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008
4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane
4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
4620. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4621. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2008
4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2008
4623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Vitanje« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
4624. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje
4625. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4626. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4627. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
4628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi
4629. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4630. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2008
4631. Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in znižanju cen vzgojnovarstvenih storitev
4632. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
4634. II. rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008
4635. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2008
4636. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora