Št. objave Naslov
4541. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Milanu
4542. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Milanu
4543. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Breukelenu
4544. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Breukelenu
4545. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
4546. Pravilnik o kakovosti jajc
4547. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča št. X Ips 25/2008 z dne 19. 3. 2008
4548. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2008
4549. Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
4550. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem
4551. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
4552. Pravilnik o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina
4553. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
4554. Pravilnik o spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
4555. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje
4556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II
4557. Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
4558. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj
4559. Sklep o določitvi nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture
4560. Pravilnik o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica
4561. Sklep o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca
4562. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2008
4563. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
4564. Odlok o varstvu javnega reda v Občini Ravne na Koroškem
4565. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
4566. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2009
4567. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2008
4569. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Semič
4570. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditveno območje Vešenik
4571. Odlok o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba
4572. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
4573. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Zavrč
4574. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 – A
4575. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave