Št. objave Naslov
4424. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
4425. Pravilnik za izvajanje ognjemetov
4426. Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4427. Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
4428. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 9. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
4429. Kontni okvir za gospodarske družbe
4430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008
4431. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2007
4432. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008
4433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Ivančna Gorica
4434. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
4435. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
4436. Sklep o spremembah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki
4437. Odlok o spremembi Odloka o simbolih Mestne občine Kranj
4438. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Litija
4439. Odlok o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
4440. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
4441. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
4442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
4443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4444. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
4445. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4446. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
4447. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
4448. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009
4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur
4450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojna agencija Kozjansko, RA Kozjansko
4451. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Godešič
4452. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2008
4453. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti« v Sevnici
4454. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica
4455. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
4456. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Sežana
4458. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
4459. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji