Št. objave Naslov
4912. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4913. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave
4914. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
4915. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
4916. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta
4917. Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora
4918. Pravilnik o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007–2016
4919. Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
4920. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
4921. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
4922. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja
4923. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova
4924. Sklep o zavrženju zahteve
4925. Objava o nadaljevanju funkcije sodnikov Ustavnega sodišča
4926. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007
4927. Sklep o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb
4928. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru
4930. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN “Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru”
4931. Statut Občine Laško
4932. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2007
4933. Odlok o občinskem prazniku Občine Laško
4934. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
4935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
4936. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
4937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4
4938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
4939. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Log - Dragomer
4940. Sklep o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer
4941. Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo
4942. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2007
4943. Pravilnik o uporabi Doma Janeza Filipiča Naklo
4944. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
4945. Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka
4946. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kamnitnik II
4947. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2007
4948. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
4949. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
4950. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
4951. Odlok o spremembi Odloka o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče
4952. Cenik daljinskega ogrevanja
4953. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
4954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
4955. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
4956. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2008
4957. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
4958. Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
4959. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
4960. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
4961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
4962. Odredba o določitvi območja umirjenega prometa
4963. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov v svet krajevne skupnosti Krmelj
4964. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (ORNKSOT-UPB1)
4965. Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo) (PNagŠtudOT-UPB1)
4966. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
4967. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4968. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
4969. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena
4970. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega pomena