Št. objave Naslov
4856. Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke namesto poslanke, ki je prevzela funkcijo v vladi
4857. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
4858. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
4859. Uredba o spremembi Uredbe o sodnem registru
4860. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
4861. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih taksah
4862. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Martina Šrota
4863. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Dragico Stamejčič-Pokovec
4864. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Boruta Bassina
4865. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Bruna Parmo
4866. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Aljošo Žorga
4867. Sklep Vlade Republike Slovenije za izjemno priznanje in odmero starostne pokojnine za Zvoneta Zanoškarja
4868. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007
4869. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2007
4870. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica (2006–2015)
4871. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih
4872. Pravilnik o spremembi Pravilnika o posebnem obrazcu družbene pogodbe in aktu o ustanovitvi družbe
4873. Sklep o veljavnosti šeste izdaje Evropske farmakopeje ter prvega in drugega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje
4874. Poročilo o gibanju plač za avgust 2007
4875. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2007
4876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2007
4877. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica
4878. Odlok o občinskem podrobnem prostorskemu načrtu kamnolom Suhor
4879. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
4880. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 – I
4881. Odlok o območju turistične ceste »Brkinska sadna cesta«
4882. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta
4883. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2006
4884. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje
4885. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2007
4887. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Radeče
4888. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Radeče
4889. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2007
4890. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
4891. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana
4892. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002
4893. Odlok o občinskih taksah v Občini Šentjur
4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
4895. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur
4896. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
4897. Odlok o oskrbi s pitno vodo
4898. Sklep o povišanju najemnin od 1. 11. 2007 dalje za stanovanja v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
4899. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
4900. Sklep o soglasju k odprodaji stanovanja
4901. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4903. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4904. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4905. Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena
4906. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru
4907. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
4908. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2007
4909. Odlok o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica
4910. Pravilnik o postopku za izdajo potrdila o izvršljivosti oziroma verodostojnosti tuje odločbe oziroma tuje javne listine
4911. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda