Št. objave Naslov
4826. Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (OZ-UPB1)
4827. Sklep o imenovanju namestnice člana 5. okrajne volilne komisije VII. volilne enote
4828. Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za leto 2007
4829. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP v Občini Benedikt
4830. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova
4831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2007 – rebalans II.
4832. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata
4833. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2007
4834. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (uradno prečiščeno besedilo)
4835. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4836. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno
4837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
4838. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika«
4839. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Podzemelj«
4840. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4841. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
4842. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici
4843. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2005
4844. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica
4845. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Oplotnica
4846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica
4847. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek
4848. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
4849. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
4850. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
4851. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007–2013
4852. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici
4853. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
4854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
4855. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče