Št. objave Naslov
4685. Zakon o zdravilstvu (ZZdrav)
4686. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZS-UPB4)
4687. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSS-UPB4)
4688. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB5)
4689. Zakon o državnem pravobranilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDPra-UPB2)
4690. Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
4691. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5)
4692. Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)
4693. Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3)
4694. Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 (ReNPVS)
4695. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin
4696. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savi v območju lokacijskega načrta Praše v mestni občini Kranj
4697. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na Zbiljskem jezeru
4698. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo
4699. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
4700. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji
4701. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Uzbekistanu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra 2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom
4702. Uredba o dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
4703. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
4704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
4705. Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi
4706. Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe
4707. Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov
4708. Sklep o izdaji Drugega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
4709. Odločba o oceni ustavnosti 1. in 3. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Državnem svetu
4710. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4711. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča v zavrnilnem delu
4712. Poročilo o izidu glasovanja in izidu nadomestnih volitev enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije 9. oktobra 2007
4713. Sklep o imenovanju namestnice člana 9. okrajne volilne komisije VIII. volilne enote
4714. Pristop h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
4715. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
4716. Sklep o potrditvi urbanistične rešitve investitorja In-tra.net d.o.o.
4717. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4718. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2007
4720. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4723. Sklep o načrtu nabav in programu prodaje premoženja v Občini Divača
4724. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
4725. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
4726. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na kamenju« v Dolenjskih Toplicah
4727. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008
4728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
4729. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006
4730. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta
4731. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4732. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
4733. Ugotovitveni sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN)
4734. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008
4735. Ugotovitev o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Izlake na naslednjega kandidata
4736. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2003
4737. Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013