Št. objave Naslov
4489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-J)
4490. Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-C)
4491. Avtentična razlaga petega odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 68/95 – odločba US, 1/96 in 23/96 – popravek) – ORZSKZ10
4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708-A)
4493. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4494. Uredba o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine
4495. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja HORTIKULTURA
4496. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
4497. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ŽIVILSTVO IN PREHRANA
4498. Odločba o naravni mineralni vodi Costella
4499. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 432., 433. in 434. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
4500. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana 8. okrajne volilne komisije II. volilne enote
4501. Razpis nadomestnih volitev dveh članov Državnotožilskega sveta
4502. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III
4503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2006
4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrepolje
4505. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje
4506. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2007 – dopolnitev
4507. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
4508. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
4509. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013
4510. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid
4511. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2007
4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kočevje
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
4514. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4515. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjena za centralne dejavnosti KC-44
4516. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo
4517. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4518. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Mokronog - Trebelno v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
4519. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci
4520. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava
4521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN Univerzitetni kampus Novo mesto
4522. Pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4523. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
4524. Odlok o Prostorskem redu Občine Odranci
4525. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007
4526. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Sevnica
4527. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice
4528. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi
4529. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan
4530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
4532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
4533. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
4534. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2007–2013
4535. Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč
4536. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču