Št. objave Naslov
4414. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-B)
4415. Sklep o imenovanju ministrice
4416. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
4417. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
4418. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja
4419. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
4420. Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj
4421. Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij
4422. Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod
4423. Sklep o vzpostavitvi centralnega registra oporok
4424. Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisov v centralni register oporok in izpisov iz centralnega registra oporok
4425. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
4426. Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka
4427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
4428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok (Pakman)
4429. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
4430. Sklep o začetku uporabe digitalnih prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Celje
4431. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja
4432. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
4433. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno
4434. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2007–2013 
4435. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007
4436. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje
4437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
4438. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
4439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
4440. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2007
4441. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
4442. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Območje Občine Gorenja vas - Poljane
4443. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe
4444. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/A »Novi center Ivančna Gorica«
4445. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
4446. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013
4447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
4448. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4449. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Slavček«
4450. Spremembe pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
4451. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
4452. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007
4453. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4454. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Laškem
4455. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2006
4456. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4457. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
4458. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
4460. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4461. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
4462. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
4463. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2007/2008
4464. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov
4465. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
4466. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
4467. Javno naznanilo o razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib
4468. Statut Občine Polzela
4469. Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela
4470. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Puconci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4471. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2007
4472. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4473. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
4474. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi
4475. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
4476. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert
4477. Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
4478. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Tišina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4479. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Vitanje
4480. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono v Kisovcu
4481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«
4482. Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec
4483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013
4484. Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk
4485. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2007
4487. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007
4488. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod