Št. objave Naslov
4385. Odločba o imenovanju Rajka Kotnika za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4386. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
4387. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
4388. Odločba o razveljavitvi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
4389. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena Zakona o popravi krivic
4390. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter vrnitvi zadeve Vrhovnemu sodišču v novo odločanje
4391. Zavrženje ponovne ustavne pritožbe
4392. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
4393. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
4394. Poročilo o gibanju plač za julij 2007
4395. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
4396. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007
4398. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2007–2013
4399. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2007
4400. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj za leto 2007
4401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah
4402. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
4403. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mislinja za programsko obdobje 2007–2013
4404. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta MO Novo Mesto
4405. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib
4406. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Grm v Novem mestu
4407. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu
4408. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2007
4409. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo)
4410. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan
4411. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007–2013
4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
4413. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj