Št. objave Naslov
4350. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku
4351. Pravilnik o določitvi osnove za odmero štipendij in o načinu njihovega usklajevanja
4352. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
4353. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
4354. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2007
4355. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
4356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
4357. Odlok o Ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora–sotočje Save in Pišnice KG - R 7/1(del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3
4358. Odlok o (tretjih) spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje
4359. Odredba o določitvi območij za pešce
4360. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
4361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006
4362. Statut Občine Naklo
4363. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
4364. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
4366. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4367. Obvezna razlaga 88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven
4368. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2007
4369. Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
4370. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
4371. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje
4372. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici
4373. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Boštanj
4374. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica
4375. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4376. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Obrtno-servisno cono Logiče
4377. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti
4378. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2006
4379. Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič
4380. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
4381. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki
4382. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
4383. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4384. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in dopolnitev 2004