Št. objave Naslov
4320. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (OdZLPZ-1A)
4321. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4322. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. do 20. 12. 2007
4323. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
4324. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4325. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«
4327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
4328. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice
4329. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013
4330. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013
4331. Sklep o začetku izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Dolenja vas
4332. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
4333. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2007–2013
4334. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Poljčane
4335. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane
4336. Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Poljčane
4337. Pravilnik za izvolitev predstavnika Občine Poljčane v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4338. Sklep o žepnini za oskrbovance socialno varstvenih zavodov, ki jim Občina Poljčane pokriva stroške oskrbnine
4339. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2007
4340. Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Poljčane
4341. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica
4342. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
4343. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4344. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
4345. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče
4346. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
4347. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
4349. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki