Št. objave Naslov
4305. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU)
4306. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
4307. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2006–2015)
4308. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
4309. Poslovnik Ustavnega sodišča
4310. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
4311. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica
4312. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
4313. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
4314. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
4315. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
4316. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
4317. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Verpete
4318. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
4319. Popravek Odloka o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše