Št. objave Naslov
4277. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
4278. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Petišovci
4279. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava
4280. Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
4281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja izpita za izvajanje policijskih pooblastil
4282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
4283. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4284. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje Rače - Fram (prostorski plan občine Rače - Fram), Spremembe in dopolnitve v letu 2004 v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti nezazidanih stavbnih zemljišč in zavrženje predloga o začasnem zadržanju odločbe o razlastitvi
4285. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
4286. Sklep o imenovanju člana 1. okrajne volilne komisije V. volilne enote
4287. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica
4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu (občinski podrobni prostorski načrt) pokopališča v Borovnici
4289. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah
4290. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave
4291. Sklep o spremembi naziva Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4
4292. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2007–2013
4293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2007
4294. Poslovnik občinskega sveta
4295. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica
4296. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007
4297. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto
4298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
4299. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
4301. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika
4302. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
4303. Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990
4304. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno