Št. objave Naslov
4254. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
4255. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
4256. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
4257. Pravilnik o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
4258. Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc
4259. Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
4260. Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov
4261. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
4262. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
4263. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
4264. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev
4265. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007
4266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4267. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Mokronog - Trebelno
4268. Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v Mestni občini Novo mesto
4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007
4270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006
4271. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
4272. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica
4273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica
4274. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
4275. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litji
4276. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje