Št. objave Naslov
4207. Sklep o imenovanju ministra
4208. Sklep o imenovanju ministrice
4209. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
4210. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke
4211. Odlok o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2007–2011
4212. Pravilnik o varnosti dvigal
4213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
4214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
4216. Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
4217. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2007
4218. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
4219. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
4220. Sklep o razrešitvi člana okrajne volilne komisije
4221. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
4222. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Teharje in k.o. Spodnja Hudinja
4223. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
4224. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije v Občini Dobrovnik
4225. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane
4226. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD)
4227. Sklep o določitvi dvorane Večnamenskega gasilskega in krajevnega doma Gora za javno kulturno infrastrukturo
4228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kuzma
4229. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi
4230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode
4231. Odlok o rebalansu A Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007
4232. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
4233. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
4234. Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold
4235. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2007
4236. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
4237. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
4238. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
4239. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sušilnica
4240. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2006
4241. Sklep o določitvi letnega povračila za urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Šalovci za leto 2007
4242. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
4243. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov
4244. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje
4245. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
4246. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika
4247. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč
4248. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Zavrč
4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
4252. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale
4253. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor