Št. objave Naslov
4161. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet
4162. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
4163. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo
4164. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij
4165. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
4166. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom
4167. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
4168. Pravilnik o boleznih živali
4169. Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav
4170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
4171. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
4172. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
4173. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
4174. Dopolnitev priloge k Statutu Univerze v Ljubljani
4175. Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
4176. Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K
4177. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4178. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4179. Pravilnik o sofinanciranju programov spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za programsko obdobje 2007–2013
4180. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika
4181. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4182. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Moravske Toplice v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4183. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo
4184. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013
4185. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Puconci
4186. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
4187. 1. Rebalans proračuna Občine Šentrupert za leto 2007