Št. objave Naslov
319. Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom
320. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege v občini Krško in Bela v občini Poljčane
321. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
322. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami
323. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Saarbrücknu
324. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Saarbrücknu
325. Odločba o imenovanju Draga Hodoščka za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
326. Odločba o imenovanju Sonje Popovič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu
327. Odločba o imenovanju Valerije Vele za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na Ptuju
328. Odločba o imenovanju Vesne Štih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novi Gorici
329. Odločba o imenovanju Mojce Ivančič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
330. Odločba o imenovanju Simone Došler Petelin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
331. Odločba o imenovanju Desanke Novak za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
332. Odločba o imenovanju Boruta Horvata za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
333. Odločba o imenovanju Boštjana Jegliča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
334. Odločba o imenovanju Petre Apšner za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
335. Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
336. Pravilnik o razvrščanju letališč
337. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krakovo (2006–2015)
338. Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
340. Sklep o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
341. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
342. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Gorjansko
343. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za mednarodni promet Neblo
344. Odredba o določitvi obsega uporabe mejnih prehodov za obmejni promet Britof, Čampore, Gorjansko, Hum, Klariči, Livek, Miren, Nova Gorica I, Osp, Plešivo, Repentabor, Socerb, Solkan, Šempeter in Vipolže
345. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
346. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Zasavje, Ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
347. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Regionalnega sklada dela Celje, Ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
348. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev  za leto 2007
349. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe Sklepa Ministrstva za zdravje št. 658-40/2006 z dne 11. 12. 2006
350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
351. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2007
352. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007
353. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2007
354. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica za leto 2007
355. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2007
356. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trebnje za leto 2007
357. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sevnica za leto 2007
358. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
359. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
360. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina v plačni razred
361. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dornava
362. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi
363. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Razvojnega centra Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
364. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Lendava
365. Sklep o povišanju vrednosti povračila za priključek na vodovodno omrežje
366. Sklep o cenah za najem šolskih prostorov
367. Sklep o povišanju najemnin za pokopališča v Občini Majšperk
368. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
369. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k skupni občinski upravi
370. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
371. Sklep o imenovanju podžupanov
372. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
374. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
375. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Slovenj Gradec
376. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone v Ločah – območje A-Marovt d.o.o.
377. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka
378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Škofljica
379. Sklep o popravku Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje za leto 2007
380. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorški cesti v Slovenj Gradcu
381. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu Planote Legen
382. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu »CT1 – Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu