Št. objave Naslov
4099. Pravilnik o reševalcih iz vode
4100. Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
4101. Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike
4102. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načrtu oštevilčenja
4103. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o kakovosti univerzalne storitve
4104. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja
4105. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti
4106. Splošni akt o načrtu oštevilčenja
4107. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
4108. Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj
4109. Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije
4110. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
4111. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
4112. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
4113. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig
4114. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Kočevje
4115. Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria
4116. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje rednih volitev predsednika republike
4117. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
4118. Sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini
4119. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec
4120. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Sveti Tomaž
4121. Odlok o razglasitvi hiše Slovenska 24 za kulturni spomenik lokalnega pomena
4122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki
4123. Poslovnik nadzornega odbora
4124. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00, 79/04) ter Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01, 71/01) za območje doma starostnikov v Selcih
4125. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
4126. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri
4127. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
4128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
4129. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Ribnica
4130. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
4131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata z liste
4132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
4133. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov
4134. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto