Št. objave Naslov
4080. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
4081. Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
4082. Sklep o razrešitvi člana okrajne volilne komisije
4083. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih volilnih komisij
4084. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B1S/18 – »Ob železnici«
4085. Dopolnitveni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug
4086. Pravilnik o prometni ureditvi na ulici Šutna v Kamniku
4087. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči
4088. Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica
4089. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Renče - Vogrsko
4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
4091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
4092. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice
4093. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Šentrupert
4094. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4095. Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju
4096. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
4097. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4098. Popravek Minimalne zajamčene donosnosti na čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007