Št. objave Naslov
4066. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1)
4067. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
4068. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2007
4069. Poročilo o gibanju plač za junij 2007
4070. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2007
4071. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4072. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec
4073. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
4074. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci
4075. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma
4076. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica
4077. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentrupert
4078. Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
4079. Popravek Odloka o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena