Št. objave Naslov
4036. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB2)
4037. Dopolnitev Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
4038. Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
4039. Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
4040. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
4041. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Borovnica
4042. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno
4043. Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Hrpelje - Kozina v času volilne kampanje za volitve predsednika republike
4044. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Idrija
4045. Sklep o začetku postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
4046. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla
4047. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava
4048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
4049. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija na Zdolah za kulturni spomenik lokalnega pomena
4050. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Vida v Kostanjku za kulturni spomenik lokalnega pomena
4051. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
4052. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jožefa na Trški gori pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4053. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad
4054. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2007–2013
4055. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 BREZOVEC
4056. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
4057. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
4058. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila
4059. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju
4060. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
4061. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4062. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila in njegove revizije v sklopu sprejemanja občinskega lokacijskega načrta območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza
4063. Popravek Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
4064. Popravek Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013
4065. Preklic Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina