Št. objave Naslov
4019. Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
4020. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
4021. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Triglavski narodni park
4022. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2006
4023. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje
4024. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat
4025. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje
4026. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predsednika države Republike Slovenije v letu 2007
4027. Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za volitve predsednika republike
4028. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
4029. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
4030. Sklep o začetku priprave dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1
4031. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predsedniške volitve 2007 na območju Mestne občine Novo mesto
4032. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina
4033. Sklep o spremembi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini
4034. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sodražica in Prostorskega reda Občine Sodražica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Sodražica
4035. Popravek Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov