Št. objave Naslov
3982. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (uradno prečiščeno besedilo) (ZSŠP-UPB1)
3983. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
3984. Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil
3985. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja POMOŽNI ADMINISTRATOR
3986. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja MIZAR
3987. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja TAPETNIK
3988. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja MLEKAR
3989. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova DANU FILANTROPIJA
3990. Sklep o javni razgrnitvi
3991. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro – kare 10
3992. Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega lokacijskega načrta Medlog zahod – območje servisnih dejavnosti Pišek
3993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2007
3994. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica
3995. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/A »Novi center Ivančna Gorica«
3996. Sklep o dokončanju začetih postopkov za sprejem prostorskih aktov iz ZUreP-1
3997. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
3998. Sklep o postopku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Lendava
3999. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije
4000. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenove gospodarske cone Cikava
4001. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Cikava-jug/1
4002. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2006
4003. Sklep o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enotah vrtca pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Puconci
4004. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo volilne kampanje v sklopu rednih volitev predsednika republike
4005. Pogoji za uporabo plakatnih mest
4006. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) za turistično rekreacijski center »Ostanek« v Zalogu
4007. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šalovci
4008. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru
4009. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šentjur
4010. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike
4011. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor
4012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Tabor
4013. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Tišina
4014. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
4015. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
4016. Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava
4017. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Komen
4018. Sklep o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Komen