Št. objave Naslov
3965. Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZPP-UPB3)
3966. Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preskušanja njihove učinkovitosti
3967. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve
3968. Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode
3969. Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih
3970. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
3971. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli
3972. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica
3973. Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
3974. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o.
3975. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
3976. Odlok o lokacijskem načrtu obrtno podjetniške cone v Puconcih
3977. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
3978. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku
3979. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šentjur
3980. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013
3981. Popravek Odloka o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami