Št. objave Naslov
3929. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
3930. Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji
3931. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
3932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
3933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
3935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
3936. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007
3937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
3938. Sklep za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poslovne cone Lipovci na območju med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, Državno cesto G 1 – 3 Murska Sobota–Lendava in uvozno cesto za ZRNO-VIT in LEK
3939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
3940. Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN
3941. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S sever-jug
3942. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
3943. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
3944. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol
3945. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26 Polje
3946. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
3947. Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci
3948. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
3949. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
3950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007
3951. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
3952. Sklep o skupni pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji
3953. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni
3954. Prekinitev postopka priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda
3955. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji
3956. Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci
3957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
3958. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013
3959. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sveti Tomaž
3960. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3961. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
3962. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
3963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zagorje ob Savi
3964. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče