Št. objave Naslov
3882. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka davčne službe ter njuni uporabi
3883. Uredba o pogojih, merilih in obsegu plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za državne pravobranilce
3884. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča
3885. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
3886. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov
3887. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
3888. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3889. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3890. Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
3891. Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
3892. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
3893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost
3894. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol
3895. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
3897. Odločba o preklicu imenovanja organizacije, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
3898. Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
3899. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije
3900. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/17 – »Ob Borovniščici«
3901. Sklep o ekonomski ceni vrtca za enoto Rakitna
3902. Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice
3903. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park
3904. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna
3905. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3906. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje
3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
3908. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3909. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
3910. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP – 3)
3911. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in digitalizaciji kartografskega dela odloka
3912. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne zdravil Krka
3913. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
3914. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Prebold
3916. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče – Latkova vas
3917. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
3918. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
3919. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
3920. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (gradnja funkcionalnega objekta ob športnem igrišču v Konjiški vasi)
3921. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
3922. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža
3923. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
3924. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3925. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
3926. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
3927. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a
3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki