Št. objave Naslov
237. Sklep o izvolitvi državnega svetnika v komisiji Državnega sveta Republike Slovenije
238. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
239. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken
240. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke
241. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke
242. Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
243. Pravilnik o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
245. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izdajo mnenja v postopku priznavanja kvalifikacije veterinarjev
246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora
247. Odredbo o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
248. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
249. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in o zavrnitvi pobude
250. Odločba o razveljavitvi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše, kolikor dejavnost odvetništva vrednoti z dodatnimi točkami, in zavrženje pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 12. člena
251. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
252. Odločba o neskladju določbe druge alineje drugega odstavka 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper, kolikor je v tabeli pod točko g vrednotila javne stavbe na območju A, namenjene dejavnosti Rdečega križa Slovenije, in zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 7. člena
253. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
254. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o zasebnem varovanju.
255. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
256. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
257. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
258. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
259. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
260. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
261. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
262. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
263. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
264. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
265. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
266. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
267. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
268. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
269. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
270. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
271. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
272. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
273. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
274. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
275. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
276. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
277. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
278. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
279. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
280. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
281. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
282. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
283. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
284. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
285. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
286. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
287. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
288. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
289. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Domžalah
290. Sklep o dopolnitvi Sklepa o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
291. Sklep o spremembi Smernic za izdelavo načrtov integritete
292. Poročilo o gibanju plač za november 2006
293. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornice Jesenice za leto 2007
294. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kočevje za leto 2007
295. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2007
296. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ptuj za leto 2007
297. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2007
298. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2007
299. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
300. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci
301. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica
302. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2007
303. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
304. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hodoš
305. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2007
306. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Kostanjevica na Krki
307. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1006/13, 1006/14, 1006/15, 1006/16, 1006/17, 1006/18, 1006/19, 1006/20, 1006/21, 1006/22, 1007/4 in 1007/5, vse k.o. Kranj
308. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
309. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
310. Sklep o ukinitvi javnega dobra
311. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
312. Statut Občine Renče - Vogrsko
313. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ribnica in Prostorskega reda Občine Ribnica
314. Statut Občine Straža
315. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur
316. Obvezna razlaga 4., 10. in 22. člena Odloka o ureditvenem načrtu za območje »ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi« (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/99)
317. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev
318. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje »ob Cesti zmage v Zagorju ob Savi«