Št. objave Naslov
3820. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
3821. Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa
3822. Znesek minimalne plače
3823. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti
3824. Pravilnik o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih skupnosti
3825. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2007
3826. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Krmelj