Št. objave Naslov
3760. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)
3761. Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)
3762. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3763. Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov Policijske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje
3764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
3767. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
3768. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje
3769. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Benedikt
3770. Odlok o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3772. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora
3773. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
3774. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
3775. Odlok o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
3776. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
3777. Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
3778. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
3779. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
3780. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3781. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu
3782. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN Mrvarjev hrib«
3783. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva«
3784. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico«
3785. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
3786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250
3787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
3789. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje
3790. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje
3791. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni Boštanj
3792. Odlok o razglasitvi Ajmanovega gradu v Svetem Duhu pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3793. Odlok o razglasitvi znamenja (kapelice) Na Logu v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
3794. Odlok o razglasitvi spomenika padlim talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
3795. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Bodovljah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3796. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Primoža in Felicijana na Gabrški Gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
3797. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega pomena
3798. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Klemena v Bukovščici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3799. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Evangelista v Retečah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3800. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Godešiču za kulturni spomenik lokalnega pomena
3801. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Lovrenški gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
3802. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Svetem Andreju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3803. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3804. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Stari Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3805. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Filipa in Jakoba na Valterskem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3806. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Barbare na Sveti Barbari za kulturni spomenik lokalnega pomena
3807. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3808. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža na Sv. Tomažu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3809. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena
3810. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta na Sv. Ožboltu (v Hojkah) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3811. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Uršule v Pevnem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3812. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega pomena
3813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
3814. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
3815. Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)
3816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3817. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3818. Popravek Popravka elektronske izdaje Uradnega lista RS, št. 65/07
3819. Preklic Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda mestne lekarne